ZadzwońNawiguj

Instrukcja układania kostki

Przed przystąpieniem do zakupu kostki brukowej i budowy nawierzchni należy dobrać odpowiednie parametry kostki brukowej do obciążeń i stopnia natężenia ruchu jaki będzie się odbywał po nawierzchni z kostki. Dla ruchu pieszego i pojazdów niemechanicznych zaleca się stosowanie kostki o grubości 6 cm, dla ruchu samochodów osobowych – 8 cm, natomiast dla ruchu ciężkich pojazdów kostkę o grubości 10 cm.

KORYTOWANIE I NIWELACJA
Korytowanie polega na wykonaniu wykopu, usunięciu humusu oraz warstwy gruntu rodzimego o długości i szerokości odpowiadającej powierzchni, na której układana będzie kostka brukowa. Głębokość zależna jest od rodzaju i przewidywanego natężenia ruchu, wynosi od 20 do 70 cm.
Niwelacja polega na wyrównaniu i ukształtowaniu powierzchni gruntu rodzimego zgodnie z niweletą przyszłej drogi. Wykonanie odpowiednich spadków ma na celu skuteczne odprowadzenie wody.

PODBUDOWA
Podbudowa spełnia rolę warstwy nośnej, filtracyjnej i mrozoodpornej. Jej prawidłowe wykonanie gwarantuje wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie górnej części nawierzchni z kostki. Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem, który uwzględnia warunki gruntowe, odwodnieniowe i eksploatacyjne. Do wykonania prawidłowej podbudowy należy użyć kruszyw mrozoodpornych o frakcji 0-31 mm, przy większym obciążeniu 0-60 mm. Grubość warstwy podbudowy zależy od: rodzaju podłoża gruntowego, strefy przemarzania, obciążenia, rodzaju surowca i przeznaczenia placu. Kruszywa do podbudowy należy nanosić warstwowo zgodnie z uziarnieniem jednocześnie zagęszczając każdą warstwę oddzielnie do uzyskania odpowiedniego parametru zagęszczenia i stabilności.
Wszystkie materiały zastosowane na podbudowy powinny posiadać atesty stwierdzające ich przydatność do stosowania na podbudowy.

PODSYPKA
Podsypka jest warstwą niwelującą różnice w ewentualnych grubościach kostki brukowej, które są dopuszczone przez odpowiednie normy. Powinna być wykonana z piasku naturalnego o frakcji 0/2. Grubość tej warstwy po zagęszczeniu powinna wynosić od 3-5 cm.

UKŁADANIE NAWIERZCHNI
Układanie kostki brukowej powinno odbywać się z minimum trzech palet, aby uzyskać najlepszą kombinację wizualną oraz wyeliminować powierzchniowe różnice w odcieniach poszczególnych kolorów. Układając kostki niezależnie od dystansów fabrycznych, należy zachowywać odstępy (fugi) o szerokości od 3 do 5 mm. Poza tym regulując szerokością fugi można utrzymać prostolinijność układanych wzorów.

FUGOWANIE
Końcowe zabiegi układania kostki to zasypanie fug piaskiem płukanym (bez gliny) o frakcji 0-2 mm, kilkakrotne zamiecenie placu w celu dokładniejszego wniknięcia piasku w szczeliny. Ma to na celu zabezpieczenie kostek przed przesuwaniem się podczas zagęszczania nawierzchni oraz przed uszkodzeniami górnych krawędzi kostek.

ZAGĘSZCZENIE
Końcowym zabiegiem powinno być równomierne zagęszczenie całej powierzchni kostki
w celu pozbycia się wszelkich nierówności i minimalnych różnic w wysokości samej kostki wynikających z przyczyn technologicznych w czasie jej produkcji. Niezależnie od stosowanej maszyny zagęszczającej bezwzględnie należy stosować pod stopę odpowiednią podkładkę gumową o grubości min 10 mm , a wibrowana kostka powinna być sucha i zasypana piaskiem.

Nawierzchnia jest gotowa do eksploatacji.

Firma “Barabaś” zaleca wykonywanie powierzchni brukowych przez profesjonalne firmy posiadające doświadczenie zawodowe w tej branży.