ZadzwońNawiguj

Warunki gwarancji

Firma BARABAŚ w trosce o zadowolenie swoich klientów udziela gwarancji na zakupione wyroby wibroprasowane, na poniżej określonych zasadach i warunkach.

Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują (tylko na towar) z chwilą odbioru wyrobów, pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty. Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty nabycia, pod warunkiem wykonania prawidłowej podbudowy i eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz warunkami przewidzianymi odrębnymi przepisami inżynierii drogowej i budowlanej. Podstawą zgłoszenia roszczeń na piśmie jest posiadanie przez kupującego oryginału faktury VAT, dokumentu WZ i etykietki dostarczonego wyrobu. Firma Barabaś zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w czasie 14 dni roboczych od zgłoszenia. Producent uznaje w ramach gwarancji wady wynikające z jego winy, a w szczególności: wady konstrukcji, wady wykonania, wady wynikające z zastosowania złej jakości surowców.

W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie.

W uzasadnionych przypadkach Producent ma prawo odmówić realizacji zobowiązań gwarancyjnych w szczególności, gdy Nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu, gdy wada nie jest istotna lub, gdy wada nie obniża wartości i użyteczności wyrobu.

W przypadku wbudowania wyrobów z możliwymi do stwierdzenia wadami, Firma Barabaś nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownego zabudowania wyrobów.

Gwarancja nie obejmuje dopuszczonych przez normy odchyłek wymiarów, wykwitów wapiennych, odchyłek w barwie uwarunkowanej naturalną zmiennością kruszyw i procesem produkcyjnym oraz ubytków w wierzchniej warstwie wyrobu będących następstwem eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu i składowania wyrobów oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką budowlaną, szczególnie gdy: niewłaściwie zaprojektowano lub wykonano podbudowę nawierzchni, źle dobrano rodzaj wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń, przy budowie zastosowano niewłaściwe maszyny i urządzenia. Produkt był użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.

Gwarancja nie obejmuje wyrobów wadliwych w ilości nie przekraczającej 1%, które są uwzględnione w cenie i mogły ulec uszkodzeniu w procesie pakowania, transportu, montażu.

Reklamacji nie podlegają i są dopuszczalne:

odchylenia w kolorze – pomimo stosowania najlepszych barwników do betonu, mogą wystąpić pewne różnice w odcieniach barw w poszczególnych partiach (dostawach). Różnice te nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają takie czynniki jak: jakość barwników, temperatura, uziarnienie i kolor kruszywa, kolor cementu, warunki eksploatacji ułożonej kostki itp. Jednak w miarę upływu czasu w jednakowych warunkach eksploatacji nawierzchni, następuje powolne wyrównywanie się odchyleń w kolorze.

chropowata tekstura powierzchni licowej – na powierzchni wyrobów betonowych dopuszcza się występowanie odchyleń w strukturze warstwy wierzchniej, które zależą przede wszystkim od uziarnienia kruszywa zastosowanego w warstwie wierzchniej. Chropowata powierzchnia zwiększa  przyczepność, zmniejsza niebezpieczeństwo poślizgu na mokrych i oblodzonych nawierzchniach.

mechaniczne uszkodzenia – pęknięcia, zarysowania, otarcia, odpryski, występujące na skutek złej eksploatacji, źle wykonanego podłoża, złego ułożenia, źle wykonanego wibrowania powierzchni kostki oraz transportu. Ponadto jeżeli klient zabudował materiał z widocznymi wadami firma Barabaś nie ponosi żadnych kosztów związanych z  ewentualną rozbiórką i ponowną zabudową.

wykwity (biały nalot) – jest zjawiskiem naturalnym i całkowicie niezależnym od producenta. Na powierzchni kostki brukowej mogą powstawać w wyniku szeregu skomplikowanych procesów fizykochemicznych zachodzących podczas dojrzewania betonu. Wartość użytkowa kostki nie jest przez to umniejszana, a jasne osady wapienne poprzez warunki pogodowe (opady) i ścieranie zanikają po maksymalnie 3 latach. Na rynku znajdują się środki chemiczne, które pozwalają usunąć wykwity z kostki już ułożonej.

włoskowate mikropęknięcia – niezauważalne na suchych wyrobach, widoczne jedynie na wilgotnej powierzchni w trakcie jej schnięcia, spowodowane skurczem betonu.

wypływki – na krawędziach świeżo wyprodukowanych wyrobów mogą występować naddatki materiału „wypływki” powstałe na skutek eksploatacji formy i płytek stempla. Wypływki wykruszają się samoczynnie podczas układania wyrobu, zagęszczania i krótkiej eksploatacji.


Kostki z Linii Antyk zostają poddane obróbce dzięki technologii mechanicznego postarzania. Ze względu na stosowaną technologię produkcji,tj. obijanie w bębnie do uszlachetniania wyrobów i bezpośrednie pakowanie do Big-Bagów, powstają elementy o zróżnicowanym stopniu obicia, który jest niepowtarzalny dla każdej kostki. Dlatego też wszelkie mniejsze i większe obicia, uszkodzenia, pęknięcia zauważalne na poszczególnych kostkach nie stanowią wad materiału i nie podlegają reklamacji.

Zaznaczamy, że wygląd kostki postarzanej nie jest określony żadnymi parametrami dotyczącymi estetyki produkcji wyrobu. W przypadku wyboru kostek z Linii Antyk prosimy o przemyślany wybór i zakup większej ilości metrów, niż przewidziane do ułożenia.