ZadzwońNawiguj

Regulamin zwrotu palet

Regulamin określa obowiązujące w Firmie Barabaś Sp z o.o. zasady zwrotu palet oraz zwrotu Klientowi pobranej przy zakupie produktów kaucji.
Nazewnictwo używane w regulaminie:
PALETY: opakowania zwrotne, na których sprzedawane są produkty Firmy Barabaś
FIRMA: Firma Barabaś Sp z o.o.
KLIENT: osoba indywidualna lub firma, która dokonała zakupu

1. Produkowane przez Firmę wyroby są sprzedawane na paletach.

2. Warunkiem przyjęcia palet jest ich zwrot przed upływem 6.miesięcy od dnia zakupu towaru.

3. Firma będzie przyjmowała tylko palety własne, oznaczone logotypem Firmy Barabaś, pełnowartościowe, nieuszkodzone.

4. Palety uszkodzone to takie, które nie nadają się do dalszego wykorzystania (np. posiadają brak więcej niż jednej deski, są pocięte lub połamane).

5. Weryfikacja ilościowa i jakościowa zwracanych palet odbywa się w magazynie Firmy przez upoważnionego pracownika.

6. Ze względu na szybki i bezproblemowy przebieg zwrotu, palety muszą być ułożone w słupki- jedna na drugiej, a nie jedna w drugą. Każdy słupek może zawierać palety tylko jednego rodzaju. Firma może odmówić przyjęcia palet, jeżeli ich ułożenie nie jest właściwe.

7. Palety Klient zwraca we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Zwrot palet powyżej 150 sztuk Klient jest zobowiązany zgłosić minimum 1 dzień przez planowanym zwrotem.

9. Ewentualne uszkodzenia palet wynikające z rozładunku u Klienta powinny być odnotowane przez pracownika Firmy Barabaś na dokumencie dostawy.

10. Zwroty detaliczne przyjmujemy na podstawie oryginału dokumentu zakupu.

11. Kaucja za palety zwracane za pośrednictwem spedycji/transportu obcego zostanie zwrócona po ich sprawdzeniu pod względem jakościowym i ilościowym w siedzibie firmy przez upoważnionego pracownika. W przypadku, gdy podczas weryfikacji okaże się, że część palet jest uszkodzona Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Klient ma tydzień na zabranie wadliwych palet. Po upływie tego terminu palety zostaną zutylizowane, a kaucja przepada.